Hizmet Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN İPTALİ, SÖZLEŞMEDEN CAYMA, SÖZLEŞMENİN DEVRİ, SÖZLEŞMEDEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ VE SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI.
 

1 İptal
1.1 Acente seyahatin başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu müşteriye yazılı olarak bildirmek suretiyle iptal edebilir. Bu durumda mevzuatlar gereği tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

1.2 Sözleşmeye aykırılık kapsamında değerlendirilebilecek şekilde katılımcının kusurunun bulunması, sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması veya acentenin aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi halinde Acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
1.3 Katılımcı, Acentenin kusurlu olarak sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması ve sözleşmeyi feshetmesi halinde uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri esas alınır.
1.4 İşbu sözleşmenin 1.1, 1.2 maddelerinde düzenlenen haller veya mücbir sebep halleri dışında Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı veya bağımsız hizmet sağlayıcısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı zarardan, zarar oranında ve iş bu zarar kadar sorumludur.
1.5 Katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turun iptal edilmesi halinde katılımcı işbu sözleşmenin 5.3 maddesinde belirtilen seçimlik haklardan birini kullanabilir.
1.6 Acente tur başlamadan önce tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, Tur Programında belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını katılımcıyı mağdur etmeyecek şekilde değiştirebilir. Sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçının sağlanamaması veya sağlanamayacağının anlaşılması durumunda, Acente katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı azami oranda tazmin eder.
1.7 Kişilerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri tamamen katılımcının sorumluluğunda olup, bu konuda Acentenin maddi/manevi hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle Katılımcı Acenteden bedel iadesi veya tenzili de dâhil olmak üzere hiçbir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz.
1.8 Acente, katılımcının başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
1.9 Acentenin olası tur iptali bildirimleri, her katılımcıya münferiden yapabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.
1.10 Sözleşmede belirtilen hareket tarihine 30-16 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti katılımcıdan tahsil edilir.

2. Cayma Hakkı
2.1 Katılımcı, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Katılımcı, hizmetin başlamasına 14-7 gün kala iptal talep ettiğinde rezervasyon bedelinin %50'si kendisine ödenir. Bununla beraber, 7 günden az bir süre kala iptal talep ettiğinde ise katılımcı herhangi bir bedel iadesi alma hakkına sahip olamayacaktır.

2.2 Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Acente sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Kalkıştan 48 saat önce güncel uçuş saatlerinin acenteden kontrol edilmesi ve onaylatılması katılımcının sorumluluğundadır.
2.3 Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen ön göremediği ve/veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle ve iş bu nedenin Acente tarafından da makul bulunması kaydıyla, ve iş bu durumun paket turun başlamasına 15 gün kalaya kadar meydana gelmesi durumunda, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
2.4 Bedeli iadeleri, normal hal ve şartlarda olmak üzere, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılacaktır.

3. Devir
3.1 Tüm grup biletlendirmelerinde ve münferit biletlendirmelerde biletin kesildiği haller hariç olmak üzere ve her koşulda ilgili havayolu ve/veya otelin kendi kurallarına uygun olarak Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten az 7 gün öncesine kadar Acenteye yazılı olarak bildirmek kaydıyla rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden devralan ile birlikte, sözleşmeye taraf Acenteye karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
3.2 Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, Acente tarafından vize işlemleri takip edilir. Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen turun başlamasına 15 gün kala yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu olursa risk devir eden Katılımcıya aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve iptal hükümleri uygulanır. Devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.

4. Fiyat Değişikliği
4.1 Sözleşmede yer alan fiyat; sözleşmede öngörülen hareket tarihinden 14 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.

 

5 Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik
5.1 Paket tur düzenleyicisi veya aracısının, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirmesi zorunludur.
5.2 Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 9.Maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği esaslı değişiklik olarak Kabul edilmez.
5.3 Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği Kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemek sizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
5.4 Sözleşmenin esaslı unsurlarındaki değişiklik nedeni ile sözleşmeden dönen katılımcının sözleşmeden dönmesi halinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, en geç 14 gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
5.5 Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.